Etelä-Savon puupolttoaineiden riittävyyttä ja energiavarmuutta selvitetään tutkimushankkeessa

Kuva: Jarno Föhr

LUT-yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) marraskuussa 2022 käynnistyneessä Biosavu-hankkeessa selvitetään puupolttoaineiden saatavuus ja kysyntä Etelä-Savossa 2020-2040-luvuilla. Hankkeessa selvitetään myös maakunnan polttoaineportfolio energiantuotannossa ja energiahuollon varmuus. Lisäksi selvitetään Etelä-Savon tuleva puupolttoaineiden terminaaliverkosto, joka on elinehto turpeen ja venäläisen tuontihakkeen korvaamisen kannalta.

  • Hankkeessa saadaan arvokasta tietoa maakunnan energiapuun ja muiden energialähteiden riittävyydestä. Siinä tarkastellaan myös laajempaa logistiikkaketjua puupolttoaineen osalta ja varmistetaan sen tehokas toimitus energialaitoksille. Tällä turvataan huoltovarmuutta ja taataan energian saanti tavallisille kuluttajille maakunnassa, LUT-yliopiston projektipäällikkö Jarno Föhr sanoo.

Energiapuun saatavuuden varmistaminen on hankkeen suurin lisäarvo. Energiapuun kysyntä tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja se luo mahdollisuuden käyttää energiapuuta enemmän Etelä-Savossa ja lähimaakunnissa. Puun lisääntyvä käyttö luo tarpeen kehittää koko energiapuun hankintaketjua ja siihen olennaisesti liittyviä puupolttoaineterminaaleja. Nykyisiä tehokkaasti toimivia puupolttoaineterminaaleja on liian vähän erityisesti turpeen alasajosta johtuen.

Hankkeessa selvitetään myös, minkälaisia puupolttoaineita voidaan käyttää EU:n lainsäädännön puitteissa ja minkälaiset vaatimukset asetetaan puun korjuulle ja käytölle leimikoista. Tuloksena saadaan myös puupolttoaineiden kysynnän ja tarjonnan osuudet tuleville vuosikymmenille, jolloin nähdään koko Etelä-Savon tilanne puupotentiaalin osalta.

  • Tämä tieto on arvokasta, koska sen avulla maakunnan energialaitokset voivat varautua paremmin tulevaan puun saatavuuteen ja käyttöön, Luken projektipäällikkö Pekka Hyvönen toteaa.

Biosavu-hankkeen tuloksena saadaan tietoa maakunnan energiahuollosta ja sen varmuudesta, jolloin saadaan kuva sen toimivuudesta pidemmällä aikavälillä. Tilanteessa hyötyvät koko arvoverkon toimijat aina metsänomistajista lämpöasiakkaisiin asti. Hanke tuottaa tuloksia maakunnan metsänomistajille ja koneyrittäjille, jotta energiapuun korjuulle saataisiin uutta nostetta.

Hankkeen ansiosta toimintatapojen muutoksia tulee mahdollisesti tapahtumaan puupolttoainelogistiikassa, jossa pyritään tehostamaan toimituksia metsästä energialaitokselle. Lisäksi Etelä-Savon terminaaliverkoston päivitys luo uusia toimitusvaihtoehtoja logistiikkakentälle ja antaa koko toimitusketjulle mahdollisuuden hyödyntää terminaaleja tehokkaammin.

Lisätietoja:

Biosavu-hanke lyhyesti:
Ukrainan sota ja sen kautta muodostunut boikotti Venäjää kohtaan on ajanut ahtaalle koko energiantuotannon Etelä-Savon maakunnassa. Fossiilisen turpeen alas ajaminen on ollut aiheuttamassa lisääntyvää puupolttoaineen käyttöä energian tuotannossa. Lisäksi on suuri huoli venäläisen tuontihakkeen korvaamisesta maakunnan omalla puulla. Näitä ongelmakohtia LUT-yliopisto ja Luke ratkovat yhteisessä Biosavu – Biopolttoaineen saatavuus Etelä-Savossa -hankkeessaan. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Suur-Savon Energiasäätiö sr, Suur-Savon Sähkö Oy sekä Etelä-Savon Energia Oy.