Yliopistot

Yliopistojen toiminta Mikkelissä

Henkilökunta 120-130

Rahoitus n 9 MEUR, josta

 • OKM
 • EU-rakennerahastot
 • Muu kilpailtu (Akatemia, Business Finland, säätiöt)
 • Kuntien rahoitus

Opiskelijoita

 • Aalto-ylipisto n 250
 • Co-op network studies opetusverkosto
 • Täydennyskoulutus

Julkaisut

 • Vertaisarvioidut
 • Muut

T&K-hankkeiden määrä vuosittain 60-100 hanketta

Taloudellinen vaikuttavuus

 

Hy:n, Aallon ja Lutin viestintähenkilöiltä on pyydetty tekstit Mikkelin toiminnasta. /KV

 

Yliopistokeskuksen taustalla olevat yliopistot

(Vanha teksti: LUT-yliopisto on noin 6500 opiskelijan ja asiantuntijan yhteisö, joka toimii kahdella kampuksella Lappeenrannassa ja Lahdessa. LUT:lla on lisäksi alueyksiköt Kouvolassa ja Mikkelissä. LUT:n “Trailblazers – Science with a Purpose” strategian kärjet ovat ilma, vesi, energia ja liiketoiminta. LUT:n kaikilla kolmella schoolilla on toimintaa Mikkelissä. LIsätietoja www.lut.fi)

LUT Mikkeli

 

LUT-yliopiston Mikkelin alueyksikön tutkimus keskittyy vedenkäsittelymenetelmien kehittämiseen sekä resurssitehokkaiden teknologisten ratkaisujen ja liiketoimintamallien luomiseen. Tutkimuksen teemoja ovat esimerkiksi bioenergia, yrittäjyys, levää hyödyntävät vedenpuhdistusmenetelmät sekä erotus- ja puhdistusprosessit niin vedenkäsittelyssä kuin erilaisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisessä.

 

LUTin toiminta Mikkelissä käynnistyi vuonna 2002. Yksikössä on henkilöstöä kaikista LUTin tiedekunnista, jotka ovat: insinööritieteet, energiatekniikka ja kauppatieteet. Henkilöstön kokonaisvahvuus vaihtelee vuosittain. Keväällä 2022 yksikössä työskentelee viisi LUT-yliopiston professoria tutkimusryhmineen.

 

Yksikön moderneja erotustekniikan laitteistoja voidaan hyödyntää laboratorio- ja pilot-mittakaavassa eli molekyylitasolta aina prosessikonsepteihin. Biologinen vedenkäsittely, suuri levälaboratorio ja kattavat analyysimahdollisuudet ovat yksikön erikoisuuksia. LUT toimii Mikkelin yliopistokeskuksessa Lönnrotinkadulla sekä Sammonkadulla.

 

Lisätietoja:

 

 

 

(Vanha teksti: Aalto-yliopisto on noin 12000 opiskelijan ja 4000 työntekijän yhteisö. Aalto-yliopiston “Rakennamme kestävää tulevaisuutta” -strategian painospisteet ovat kestävät ratkaisut, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa. Aalto-yliopistoon kuuluu kuusi tiedekuntaa ja Mikkelissä Aalto-yliopistolla toimii kauppakorkeakoulu. Lisätietoja www.aalto.fi )

Aalto-yliopisto

(Ei ole vielä saatu)

Helsingin yliopisto

(VAnha teksti: Helsingin yliopisto Suomen suurin yliopisto ja noin 40 000 ihmisen yhteisö, jolla on 11 tiedekuntaa ja neljä kampusta. Yliopiston “Tieteen voimalla – maailman parhaaksi” -strategian painopisteet ovat ihmisen ja luonnon hyvinvointi, inhimillinen ja oikeudenmukainen maailma, maapallon kestävä tulevaisuus sekä ajattelun ja maailmankaikkeuden mahdollisuudet. Helsingin yliopistolla on toimipisteitä ympäri Suomen ja Mikkelissä yliopistolla toimii Maatalous-metsätieteellisen tiedekunta ja Kansalliskirjasto. Lisätietoja www.helsinki.fi )

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, johon kuuluvat Mikkelin toimipaikka ja Seinäjoen toimipaikka. Instituutissa työskentelee yhteensä noin 50 henkilöä. Ruralia-instituutti toimii yliopistokeskuksissa molemmilla paikkakunnilla. Instituutti tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun  kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

Ruralia-instituutti on kumppani kehityshakuisille yrityksille, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille sekä yliopistoille ja tutkimuslaitoksille Suomessa ja maailmalla.
Instituutti toteuttaa tehtäväänsä:

 • tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen
 • kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
 • verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä sekä
 • edistämällä osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalaa.

Instituutin painoalat ovat:

 • paikalliskehitys
 • kestävä ruokaketju
 • uudistuva biotalous

 Visio

Ruralia-instituutti on maaseudun kehittämiseen profiloitunut ja kansainvälisesti verkostoitunut  yliopistollinen asiantuntijayhteisö. Instituutti on edelläkävijä yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja monitieteisen asiantuntijuuden toimintamallien kehittäjänä.

Arvot

Tiedonjano, ratkaisunhalu, tekemisen ilo, vastuullisuus ja luotettava kumppanuus.

Ruralia-instituutti toimii valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä tekee läheistä yhteistyötä Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Keskeinen yhteistyömuoto on osallistuminen yliopistokeskusten toimintaan. Ruralia-instituutti toimii sekä Mikkelin yliopistokeskuksessa että Seinäjoen yliopistokeskuksessa.

Kansainvälinen yhteistyö muodostuu pääosin Euroopan unionin rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä ohjelmista, joihin Ruralia-instituutti osallistuu yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

Tutkimus ja kehittäminen

Ruralia-instituutissa tehdään monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta. Tutkimus liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.

Monipuolinen kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö ja tutkijakoulutuskumppanuudet vahvistavat instituutin tutkimusta. Tutkimushankkeiden tulokset pyritään julkaisemaan sekä alan johtavissa tiedelehdissä että yleistajuisemmin instituutin omissa julkaisusarjoissa ja ammattilehdissä.

Instituutissa koordinoidaan ja osallistutaan kehittämisprosesseihin, joissa luodaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja ja innovaatioita maaseudun kehittämiseen. Tavoitteena on yhdistää ratkaisukeskeisesti yliopistollista tutkimustietoa, asiantuntijuutta ja käytännön kokemusperäistä tietoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Kehittämistoiminta palvelee maaseudun yrityksiä, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä edistää erilaisten politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta. Kehittämishankkeiden tulokset raportoidaan instituutin omissa sarjoissa ja alan ammattilehdissä.

Opetus

Ruralia on oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen luova, monitieteinen, työelämä- ja tutkimuslähtöinen oppimisympäristö, jossa sovelletaan teoriaa käytäntöön ja opitaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen keinoin.

Ruralia tarjoaa painoaloillaan yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta. Lisäksi tuotamme oppimateriaaleja ja kehitämme koulutusmalleja. Teemme yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Täydennyskoulutus tähtää osallistujien ammatillisen tiedon ja osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston tiedekuntien ja muiden koulutus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Ruralia tarjoaa täydennyskoulutusta painoaloillaan eri asiantuntijaryhmille.

Yliopistollista perusopetusta tarjotaan Co-op Network Studies -yliopistoverkoston kautta jäsenyliopistojen perus- ja jatko-opiskelijoille. Opetusohjelma toteutetaan yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Opetusta tarjotaan verkko-opetuksena ja Ruralia vastaa sen koordinoimisesta.

Julkaisut

Ruralia-instituutti julkaisee kahta sarjaa: Raportteja ja Julkaisuja. Raportteja-sarjassa julkaistaan kehittämishankkeita ja Julkaisuja-sarjassa mm. väitöskirjoja.

Ruralian julkaisut ja raportit julkaistaan pääsääntöisesti sähköisenä ja ne ovat vapaasti haettavissa ja tulostettavissa Heldasta – Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta.

Tutkimustulokset pyritään julkaisemaan myös alan johtavissa tiedelehdissä ja popularisoimaan ammattilehdissä. Nämä artikkelit ja muut julkaisut ovat haettavissa Research portalista – Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmästä.