Tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta sekä asiantuntijapalvelut

Oppilaitosten ja yritysten kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi uudet palvelut, tuotteet, toimintatavat, toiminnan prosessit tai vaikkapa työyhteisön hyvinvointi. Yhteistyö voi olla kertaluonteista tai vuosikausia kestävää. Se voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimusprojekti, yhteinen kehittämisprojekti, asiantuntijapalvelun osto, laboratorio- ja mittauspalvelu tai tilaustutkimus.

  • LUT Mikkeli pyrkii erityisesti bioenergiatalouden osaajana edistämään bioenergian tuotannon ja käytön kestävyyttä, bioenergian teknologia- ja liiketoimintainnovaatioihin, ja yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta, kehittämistoimintaa ja yritysyhteistyötä. Heidän kautta on mahdollista toteuttaa räätälöityjä tilaustutkimuksia, laajempia julkisella tutkimusrahoituksella rahoitettavia tutkimushankkeita sekä kandi- tai maisteritasoisia opinnäytetöitä tiettyyn yrityksen kehittämistarpeeseen.

 

  • Ruralia-instituutin tutkimus on monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää. Se liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Tutkimustiedosta voidaan jalostaa tuotteita ja palveluita yhteistyössä yritysten kanssa. Ruralian vahvuuksia ovat esimerkiksi matkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut, ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvä tutkimus, kulutustutkimus tai aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus. Tutkimus voidaan suunnitella kunkin yrityksen tiedontarpeiden mukaisesti, mutta se voi olla myös julkisesti rahoitettua tutkimusta, jonka tulokset hyödyntävät alueen yrityksiä laajasti.
  • Ruralia-instituutissa toteutetaan vuosittain instituutin painoaloihin liittyviä tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeita. Niissä tehdään paljon yritysyhteistyötä, mikä tarjoaa yrityksille muun muassa uutta tietoa, osaamista sekä uusia toimintatapoja ja työkaluja. Hankeyhteistyö on yritykselle hyvä keino kehittää liiketoimintaa ja vaikuttaa siten yrityksen menestymiseen ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa.  Hankkeita voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä yrityksen kanssa. Niiden kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta 2-5 vuoteen. Rahoitus voi koostua sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta. Hankkeissa yritysten käyttöön voidaan valjastaa Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden osaaminen.
  • Ruralia-instituutti tarjoaa yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta sekä toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita Ruralia-instituutin painoaloilla, joita ovat paikalliskehitys, kestävä ruokaketju ja uudistuva biotalous. Perusopetusta tarjotaan näistä osuustoimintaan ja yhteisötalouteen sekä monitieteiseen maaseutututkimukseen ja maaseudun kehittämiseen liittyen.
  • Täydennyskoulutukseen ja perusopetukseen sisältyy erilaajuisia harjoitustöitä. Näiden aiheiksi voidaan tarjota yritysten ajankohtaisia tarpeita hyödyttäviä kysymyksiä. Lisäksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on mahdollista sisällyttää erilaisia opiskelijaprojekteja, joiden teemoja voidaan muotoilla yhdessä yritysten kanssa.