Yritysyhteistyö

Mikkelin yliopistokeskuksen yksiköt tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Yliopistokeskus tarjoaa asiantuntijapalveluita, tutkimus- ja tuotekehityspalveluita sekä erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Valtaosa yritysten ja yhteisöjen kanssa tapahtuvasta toiminnasta toteutetaan erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeissa.

Yliopistokeskuksen toimijoilla voi olla yrityksen tai yhteisön tarpeita vastaava projekti jo meneillään ja uusia projekteja suunnitellaan yhteisten tarpeiden pohjalta.

Erilaisia yhteistyömuotoja ovat:

Harjoittelu

Yliopistoharjoittelijan palkkaaminen on erinomainen tilaisuus saada lisätyövoimaa yrityksen eri työtehtäviin. Harjoittelija tuo yritykseen uutta tietoa, näkemystä sekä uudenlaista luovuutta ja innovaatiovoimaa. Samalla harjoittelu voi toimia kimmokkeena opinnäyteyhteistyölle. Harjoittelija voi tehdä opinnäytteensä jostakin yrityksen toiminnan ja kehittämisen kannalta tärkeästä asiasta. Harjoittelu voi toimia yrityksessä myös alkuna tulevaisuuden osaajan rekrytoinnille. Lisäksi harjoittelu lisää yrityksen tunnettavuutta ja luo myönteistä työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii yliopisto-opiskelijoiden linkkinä harjoittelupaikkaa tarjoavien yritysten ja harjoittelupaikkaa etsivien välillä. Instituutti auttaa alueensa yrityksiä sopivan harjoittelijan löytämisessä välittämällä tietoa harjoittelupaikoista yliopisto-opiskelijoille. Instituutti auttaa tarvittaessa yrityksiä myös mm. harjoitteluilmoituksen laatimisessa, kohdeopiskelijajoukon määrittelyssä ja sopivien tiedotuskanavien löytämisessä.

 

Projektit

Yliopistokeskuksen yksiköissä toteutetaan projekteja, joita voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä. Moni projekti tarjoaa mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

LUT-yliopiston erotustekniikan osastolla kehitetään edistyneitä erotus- ja puhdistustekniikan ratkaisuja. Tavoitteena on ymmärtää erotusilmiöitä ja hyödyntää tätä ymmärrystä entistäkin parempien erotusprosessien suunnittelussa ja optimoinnissa.  Osastolla työskentelee yhteensä noin 110 erotus- ja puhdistustekniikan osaajaa Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Osaaminen kattaa kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät virrat ja tutkimusta tehdään sekä laboratorio- että pilot-mittakaavassa.

Tutkimuksen suurimpia sovellusalueita ovat vedenkäsittelyprosessit, biojalostuksen ja elintarviketeollisuuden prosessit ja kaivos- ja metalliteollisuuden prosessit. Yritysyhteistyömuotoja ovat erilaiset yhteistyöprojektit esimerkiksi Business Finland-rahoituksella tai yritysten omalla rahoituksella ja diplomityöt

Mikkelissä sijaitsevassa Aalto-yliopiston International business -ohjelmassa suoritetaan erilaisia projekteja yrityksille. Projektien avulla opiskelijat pääsevät soveltamaan kurssilla opittua teoriaa käytännössä ja projekteissa opiskelijat saavat kokemusta organisaation kanssa työskentelystä.

Yritykselle projektit ovat maksuttomia. Niissä yritys voi hyödyntää opiskelijoiden osaamista esimerkiksi konsultaatioprojektin muodossa ja tuoda muutenkin toimintaansa lähemmäs opiskelijoita, sekä myös saada näkyvyyttä yritykselleen opiskelijoiden keskuudessa.

Projektit suoritetaan yleensä pienryhmissä ja niiden painopisteet ja tavoitteet suunnitellaan yhteistyössä kurssin professorin kanssa kurssin aiheisiin ja teemoihin sopiviksi. Opiskelijaprojektien valmistelu aloitetaan yleensä muutamia kuukausia ennen kyseisen kurssin alkua.

Ohjelma toimii myös muussa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kurssien ulkopuolella esimerkiksi kehitysprojektien avulla. Opiskelijoille on tärkeää osallistua Etelä-Savon alueen kehittämiseen ja hyvinvoinnin ja työllistymisen lisäämiseen, sekä tukea paikallista yritystoimintaa eri tavoin. Ohjelma on myös mm. mukana järjestämässä International Mikkeli Day -tapahtumaa yhdessä alueen muiden oppilaitosten kanssa.

 

Opinnäytteet (kandidaatin ja maisterin tutkielma, väitöskirjat)

Jokainen korkeakouluopiskelija työstää opintojensa loppuvaiheessa opinnäytetyön, joka on tutkimus- tai kehittämistehtävä. Se tehdään todelliseen tarpeeseen, jolloin organisaatio saa konkreettisen hyödyn opinnäytetyön tuloksista sekä uutta tietoa ja näkemystä. Opinnäytetyö tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden tutkia ja kehittää omaa toimintaansa.

Opiskelijoiden lopputöistä yritykset saavat uutta tietoa ja näkemystä liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Samalla lopputyön tekeminen kasvattaa tulevaa osaajaa.

 

International business -ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opinnäytetyö eteläsavolaisille yrityksille ja organisaatioille. Opinnäytetöinä tehdään esimerkiksi markkina-analyysejä, asiakastyytyväisyystutkimuksia ja muita yritysten toimintaan liittyviä selvityksiä. Yhteistyön avulla tuetaan paikallista yritystoimintaa ja vaikutetaan alueen hyvinvoinnin kasvuun ja mahdollisuuksien mukaan myös työllistymiseen.

 

Ruralia-instituutissa tehtävät opinnäytteet liittyvät instituutin tutkimus- ja kehittämishanketoimintaan, jossa tehdään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Instituutin asiantuntijat osallistuvat opinnäytteiden ohjaamiseen. Yritykset voivat esittää opinnäytteiden aiheita omien tarpeidensa mukaan. Opinnäytteiden tekemisessä yritysyhteistyö näkyy myös yritysten tarjoaman tai yrityksistä kerätyn aineiston hyödyntämisessä. Varsinkin kehittämishankkeisiin tehdyissä opinnäytteissä tuotetaan myös kokonaisia toimialoja ja/tai tietyn alueen yrityksiä palvelevaa tietoa.

Väitöskirjatutkimuksien avulla pystytään syventämään yhteistyötä yrityksien kanssa. Yritykset voivat osallistua tutkimushankkeisiin, joissa tehdään väitöskirjatutkimusta alueellisesti, valtakunnallisesti tai jopa globaalisti. Yritykset voivat tarjota tutkimusaiheitaan, tilojaan, resurssejaan ja laitteitaan. Vastineeksi yritykset saavat luotettavia ja puolueettomia tutkimustuloksia, avoimia julkaisuja, joissa he voivat olla mukana sekä tunnettavuutta omalla alalla. Tyypillisesti väitöskirjatutkimus kestää neljä vuotta. Sen aikana pystyy hyvin selvittämään, todentamaan ja pilotoimaan lukuisia testejä yhteistyössä yrityksien ja yliopistojen välillä.

Huom. Korkeakoulujen opinnäytetyöt ovat julkisia. Ne ovat tutkinnon osia, joiden tulee olla avoimesti arvioitavissa. Erillisellä sopimuksella opinnäytetyöstä voidaan jättää pois organisaation tunnistetiedot tai salassa pidettävät tiedot.

 

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma eli kandi on opinnäytetyö, joka tehdään alemmassa yliopistotutkinnossa eli kandidaatintutkinnossa. Kandin laajuus on noin 7 viikkoa ja sen tyypillisimmät aloitusajankohdat ovat alkusyksy ja -vuosi.

Kandidaattitutkielmaprosessi ajoittuu vuosittain loka-toukokuulle niin, että opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat valmistuvat tammikuun loppuun mennessä. Mahdolliset yritysten esittämät tutkimusaiheet tulisivat olla Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikön tiedossa viimeistään 21.9. mennessä. Huhtikuussa opiskelijat esittävät työnsä tulokset tutkielmaseminaarissa ja lopulliset tutkielmat valmistuvat huhtikuun aikana.

Yhteyshenkilö: Mari Syväoja, Suunnittelija, puh. 044 7044 211, email: mari.syvaoja@aalto.fi

 

Maisteritutkielma

Pro gradu on yliopistoista maisteriksi valmistuvien lopputyö, jonka laajuus on noin 6 työkuukautta. Lopputyön voi aloittaa organisaation aikataulutoiveiden mukaisesti.

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminta sekä asiantuntijapalvelut

Oppilaitosten ja yritysten kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi uudet palvelut, tuotteet, toimintatavat, toiminnan prosessit tai vaikkapa työyhteisön hyvinvointi. Yhteistyö voi olla kertaluonteista tai vuosikausia kestävää. Se voi olla muodoltaan esimerkiksi tutkimusprojekti, yhteinen kehittämisprojekti, asiantuntijapalvelun osto, laboratorio- ja mittauspalvelu tai tilaustutkimus.

LUT-yliopisto tarjoaa korkeatasoisia tutkimus- ja tuotekehityspalveluja bioenergiatekniikkaan ja siihen liittyvään kestävän kehityksen tutkimukseen, uusiin teknologioihin ja tutkimuspohjaiseen liiketoimintaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisesti yhdistää korkealaatuinen tutkimusosaaminen käytännön ongelmiin ja kehittää yritysten innovaatio- ja kasvumahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi erityisesti yliopiston neljällä vahvuusalalla: energia, ilma, vesi ja vastuullinen liiketoiminta.

LUT Mikkeli pyrkii erityisesti bioenergiatalouden osaajana edistämään bioenergian tuotannon ja käytön kestävyyttä, bioenergian teknologia- ja liiketoimintainnovaatioihin, ja yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta, kehittämistoimintaa ja yritysyhteistyötä. Heidän kautta on mahdollista toteuttaa räätälöityjä tilaustutkimuksia, laajempia julkisella tutkimusrahoituksella rahoitettavia tutkimushankkeita sekä kandi- tai maisteritasoisia opinnäytetöitä tiettyyn yrityksen kehittämistarpeeseen.

Ruralia-instituutin tutkimus on monitieteistä ja tieteenalojen rajat ylittävää. Se liittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Tutkimustiedosta voidaan jalostaa tuotteita ja palveluita yhteistyössä yritysten kanssa. Ruralian vahvuuksia ovat esimerkiksi matkailuun liittyvät tuotteet ja palvelut, ruokaan ja elintarvikkeisiin liittyvä tutkimus, kulutustutkimus tai aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus. Tutkimus voidaan suunnitella kunkin yrityksen tiedontarpeiden mukaisesti, mutta se voi olla myös julkisesti rahoitettua tutkimusta, jonka tulokset hyödyntävät alueen yrityksiä laajasti.

Ruralia-instituutissa toteutetaan vuosittain instituutin painoaloihin liittyviä tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeita. Niissä tehdään paljon yritysyhteistyötä, mikä tarjoaa yrityksille muun muassa uutta tietoa, osaamista sekä uusia toimintatapoja ja työkaluja. Hankeyhteistyö on yritykselle hyvä keino kehittää liiketoimintaa ja vaikuttaa siten yrityksen menestymiseen ja kilpailukykyyn tulevaisuudessa.  Hankkeita voidaan suunnitella ja toteuttaa yhdessä yrityksen kanssa. Niiden kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta 2-5 vuoteen. Rahoitus voi koostua sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta. Hankkeissa yritysten käyttöön voidaan valjastaa Helsingin yliopiston eri yksiköiden sekä laajasti yhteiskunnan muiden toimijoiden osaaminen.

Ruralia-instituutti tarjoaa yliopistollista täydennyskoulutusta ja perusopetusta sekä toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita Ruralia-instituutin painoaloilla, joita ovat paikalliskehitys, kestävä ruokaketju ja uudistuva biotalous. Perusopetusta tarjotaan näistä osuustoimintaan ja yhteisötalouteen sekä monitieteiseen maaseutututkimukseen ja maaseudun kehittämiseen liittyen.

Täydennyskoulutukseen ja perusopetukseen sisältyy erilaajuisia harjoitustöitä. Näiden aiheiksi voidaan tarjota yritysten ajankohtaisia tarpeita hyödyttäviä kysymyksiä. Lisäksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin on mahdollista sisällyttää erilaisia opiskelijaprojekteja, joiden teemoja voidaan muotoilla yhdessä yritysten kanssa.

 

Yritysvierailut

Yritykset ovat tervetulleita kertomaan toiminnastaan ja pitämään asiantuntijaluentoja opiskelijoille. Myös mahdolliset vierailut alueen yrityksissä ovat toivottuja ja ne vahvistavat opiskelijoiden työelämätuntemusta.

 

Kansainväliset osaajat

Kansainväliset osaajat ja opiskelijat lisäävät yritysten monikulttuurisuutta, kielitaitoa sekä auttavat löytämään mahdollisesti jopa uusia markkinoita.

Yritykset voivat hyödyntää Ruralian kansainvälisten Visiting Scholar -tutkijoiden monipuolista osaamista erilaisten tutkimus- ja kehittämisprojektien kautta. Vierailevat tutkijat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja. Alueen yritykset voivat saada Ruralian kautta myös Helsingin yliopiston kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi.

 

Strategiset kumppanuudet

Mikkelin yliopistokeskuksella on yhteistyökumppaneita maakunnan rajojen sisä- ja ulkopuolelta.

Yrityksen on mahdollista hyödyntää yliopistokeskuksen kautta yliopistokeskuksen osaamista, verkostoja ja rahoituskanavia. Yrityksen on mahdollista hyödyntää muun muassa räätälöityjä koulutuksia, osallistua ja tuottaa tapahtumia yhteistyössä, olla mukana yrityslähtöisissä TKI-hankkeissa, työpajoissa, työelämäfoorumeissa ja ohjausryhmissä.

Jokaisella yliopistolla on omat resurssit ja verkostot kansainvälisyyteen. Yritykset voivat hyötyä myös   näistä verkostoista kääntymällä Mikkelin yliopistokeskuksen puoleen.

Kansalliskirjasto/Mikkelin toimipiste tarjoaa julkaisijoille digitointikumppanuuksia, joiden avulla julkaisija ja kirjasto pystyvät digitoimaan yhteisiä aineistoja jakamalla kustannuksia. Kansalliskirjasto avaa kaikki digitoidut aineistot käytettäväksi vapaakappalekirjastojen työasemilla. Osa aineistoista avataan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti avoimeen tai rajattuun verkkokäyttöön. Kansalliskirjasto tukee julkaisijaa tekijänoikeusjärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa digitoidun aineiston saattamiseksi julkaisijan omaan tai yleisökäyttöön.

Kansalliskirjaston strategisena tavoitteena on saattaa kulttuuriperintöä yhteiskunnan käyttöön. Se suunnittelee digitoitujen kulttuuriperintöaineistojensa hyödyntämistä yhteistyössä esimerkiksi Saimaan alueen matkailualan toimijoiden kanssa.